Kvinnor drabbas oftare av oro och depression än män; nära dubbelt så många kvinnor drabbas och bland kvinnor 16-84 år lider hela 24 % av psykisk ohälsa. Ytterligare dystra siffror pekar på att självmordstalen ser ut att fortsatt öka bland unga kvinnor, och i kvinnodominerade arbeten är i genomsnitt var tionde dag en sjukskrivningsdag. Mycket kan förklaras med hjälp av genetik, men inte de skenande ohälsosifforna. Lena Flyckt är docent inom psykiatri på Karolinska Institutet:

– Under de här årtiondena som vi registrerat allt fler arbetsrelaterade sjukskrivningar och ohälsotal har inte genetiken ändras, men däremot villkoren för vår arbetsvardag. Särskilt för kvinnodominerade yrken har villkoren kraftigt försämrats, vilket vi nu ser resultatet av, berättar hon.

Stress och otillräcklighetLena

Arbetsrelaterad psykisk ohälsa visar starka samband mellan stress, känsla av otillräcklighet samt depression, och sammanslagningar mellan verksamheter, nedskärningar och allt fler anställda per chef. Samtliga faktorer är mångas vardag inom de kvinnodominerande yrkena. Det finns dock stora skillnader mellan Sveriges alla kommuner.

– Tydliga karriärvägar, möjlighet att kunna påverka den egna arbetssituationen, regelbundna tillfällen för återhämtning och färre antal anställda per chef verkar positivt för en hälsosam arbetsplats. Det är just dessa faktorer som också skiljer mellan olika kommuner bland offentliganställda, och därmed också skillnaden i antal sjukskrivningar. Fler kommuner måste börja använda sig av den insikten, säger Lena Flyckt.

Kunskapen om behandling brister

En god arbetsmiljö är lagstadgad och den psykiska hälsan samt rehabilitering är en del i detta. Redan idag vet man dock att tidig behandling som anpassas till individen är av yttersta vikt för att undvika långvarig sjukdom.

– Idag finns många olika behandlingsformer och metoder men också många myter, som att antidepressiva medel är beroendeframkallande, eller att man måste gå till psykolog under lång tid, vilket tar tid och är dyrt. Tvärtom är det många som går i behandling under en kortare period, med goda resultat, avslutar Lena Flyckt.