• Roschier Advokatbyrå
  • Make Equals
  • Merck AB
Anna Wranne
Chief talent officer Roschier Advokatbyrå
Foto: Roschier Advokatbyrå

Roschier Advokatbyrå

Hur gör ni för att motverka de strukturer och normer som finns i samhället och kan försvaga kvinnans roll i arbetslivet och i förlängningen leda till de berättelser vi hört i samband med metoo?

Vi vill attrahera och behålla de bästa medarbetarna och vi inser att vår gemensamma styrka ligger i att erkänna olikheter och att dra nytta av vår mångfald. Därför är mångfald och likabehandling nyckelfrågor för oss. Vi lägger mycket kraft och resurser på utbildning inom bl.a. inkluderande ledarskap. Vi arbetar aktivt med att öka insikten om den påverkan omedvetna förhållningssätt och invanda strukturer har på samhället, vår bransch och vår arbetsplats. Gamla mönster måste brytas för att förändring ska åstadkommas.

 

Har ni en tydlig rutin för hur en kvinna som är anställd hos er ska gå tillväga om hon blivit utsatt för trakasserier/övergrepp?

Ja, vi har nolltolerans mot alla typer av trakasserier och våra interna riktlinjer förklarar vart man vänder sig om man upplever sig utsatt och även hur eventuella överträdelser ska hanteras. Vårt mål är att skapa en kultur där alla känner sig trygga att berätta om situationer som de upplever som oacceptabla. #Metoo har gett oss en bra grund för att inkludera alla på byrån i diskussionerna kring hur vi åstadkommer en jämställd, trygg och så bra arbetsplats som möjligt, där alla respekterar varandra.

 

Vad är er värdegrund?

Vi är ett nordiskt företag och vi arbetar över landsgränserna som ett team, oberoende av roll- eller språktillhörighet. Insikten att människor och kulturer är olika och att vi är starkare tillsammans är en central del av vår identitet. Vi ska attrahera och engagera talanger oberoende av kön, ålder, etniskt ursprung, nationalitet, sexuell läggning, religion eller andra irrelevanta faktorer, och det är självklart för oss att alla på Roschier ska ha lika möjligheter och rättigheter i fråga om arbete, anställningsvillkor och utvecklingsmöjligheter.

Ida Östensson
Ordförande och kommunikationsansvarig
Foto: Kristina Wicksell

Make Equals

Hur gör ni för att motverka de strukturer och normer som finns i samhället och kan försvaga kvinnans roll i arbetslivet och i förlängningen leda till de berättelser vi hört i samband med metoo?

Vi stöttar företag och organisationer med metoder och verktyg för jämställdhet och jämlikhet om normer, normkritik och praktiskt inkluderingsarbete. Vi fokuserar mycket på machokulturer och mäns ansvar. Med vårt koncept #killmiddag får män på arbetsplatsen möjlighet till samtal och självreflektion. Vi kartlägger diskriminering, trakasserier och exkludering på arbetsplatsen.

 

Har ni en tydlig rutin för hur en kvinna som är anställd hos er ska gå tillväga om hon blivit utsatt för trakasserier/övergrepp?

Självklart! Vi lever som vi lär andra verksamheter. Vi jobbar förebyggande genom att aktivt främja en organisationskultur där trakasserier och kränkande särbehandling ses som extremt allvarligt. Vår rutin är utformad med lagen som grund utifrån samtliga sju diskrimineringsgrunder inom fem områden av arbetslivet med kartläggning, utredning, åtgärder och uppföljning. Särskilt viktigt i våra rutiner är hur situationer identifieras samt vem som har ansvar för åtgärder. En rutin behöver vara helt förankrad hos alla på arbetsplatsen så att alla reagerar direkt när en situation uppstår.

 

Vad är er värdegrund?

Make Equal har tre värdeord: inkluderande, lösningsfokuserade och utmanande. Dessa sammanfattar det som görs oss relevanta och unika inom vårt område. Vi använder värdeorden som förhållningssätt i hela verksamheten och är grunden i stort och smått från verksamhetsplanering, opinionsbildning och val av framtida satsningar till hur vi håller möten, som aspekt i våra medarbetarsamtal och hur vi bygger vår organisationskultur.

Bettina Bauer
VD på Merck AB
Anna Rahmberg Nordisk HR chef
på Merck AB
Foto: Ema Persson, Photema

Merck AB

Hur kommer det sig att ni på Merck har lyckats så bra med att ha många kvinnor i ledande positioner?

Dels är vi duktiga på att rekrytera kvinnor till ledande positioner, och dels är vi duktiga på att skapa förutsättningar för att kvinnor ska kunna göra karriär. När vi rekryterar ser vi alltid till individens kompetens och potential och HR-chefen finns med som ett stöd under processen för att säkerställa att beslutet om vem som ska anställas fattas på rätt grunder. Vi jobbar också aktivt med att underlätta för att lättare kunna kombinera karriär och familj, och har flexibel arbetstid.

 

Vilka är fördelarna med att ha många kvinnor i ledande positioner?

Vi har en VD som är kvinna och halva ledningsgruppen består av kvinnor. Detta är ingen tillfällighet utan beror på att vi vet att en jämn fördelning mellan män och kvinnor stärker företagets hållbarhet och prestation.

Men mångfald handlar inte bara om män och kvinnor, utan även om andra aspekter som exempelvis ålder, nationalitet, erfarenhet och utbildning. ”Mångfald och en inkluderande kultur skapar dynamik och öppnar upp för olika perspektiv, vilket är absolut nödvändigt för att vi ska vara konkurrenskraftiga”, säger Bettina Bauer, VD på Merck AB.

 

Beskriv er värdegrund

Vi är ett internationellt läkemedelsbolag som verkar på en konkurrenutsatt marknad och då gäller det att vara först med innovativa lösningar. Två områden där vi visar vägen inom fertilitet och läkemedel som behandlar MS, en sjukdom som drabbar särskilt kvinnor och oftast diagnostiseras tidigt i kvinnors karriär.

För att lyckas jobbar vi efter något som vi kallar för kompetenser och dessa är bl.a framtidsorienterad, innovativ och samarbete. Detta främjar en kultur där alla anställda ges utrymme att nå sin fulla potential. Då blir jämställdhet en naturlig konsekvens.